Ideascout Charrette – käyttäjälähtöinen ja ratkaisukeskeinen suunnittelumenetelmä

Ideascout Charrette on tehokas palvelumuotoilun menetelmä toimitilojen, oppilaitosten ja kampusten sekä muiden rakennettujen ympäristöjen kehittämiseen käyttäjälähtöisesti.

 

Ideascout Charretten tehtävänä on kehittää tilat, toiminnat ja palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Onnistunut palvelumuotoilu yhdistää ihmiset, tavaravirrat ja teknologiat useiden kanavien kautta: palvelumuotoilulla uudistetaan päivittäistä tekemistä ja toimintatapoja.

Tavoitteenamme on luoda paikkoja, joissa ihminen voi hyvin, jotka tarjoavat hyvät lähtökohdat sujuvalle päivittäiselle toiminnalle, mahdollistavat taloudellisen ja ekologisen toiminnan sekä ovat erityisen kestäviä tulevaisuuden sosiaalisten ja yhteiskunnallisten muutosten edessä.

Ideascout Charrettessa suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen kehittäjät, käyttäjät, suunnittelun ammattilaiset ja maallikot, sekä lukuisat muut sidosryhmät. Charrette hyödyntää jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta sekä osallistujien ajatuksista tulevia yhteentörmäyksiä. Charrette tuottaa yhteisen vision sekä ymmärryksen toiminnan tarpeista ja käyttäjävaatimuksista niin nykyhetkessä kuin myös tulevaa ajatellen. Erityisenä lisäarvona Charrette tuottaa monipuolisen kuvan uusista yhteistyömahdollisuuksista osapuolien kesken sekä toimijoiden vahvan energisoitumisen hankkeen edistämiseksi.

Charretten kesto on tyypillisesti 3-5 peräkkäistä työpäivää ja se toteutetaan työlle optimoidussa Charrette-studiossa. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti työlle annettua tavoitetta.

Esimerkkinä tehokas kampuskehitys

Nykyisin uudet koulut suunnitellaan muuntojoustaviksi monitoimitiloiksi eikä niiden suunnittelussa välttämättä riitä perinteinen koulusuunnitteluosaaminen. Avuksi tulee Ideascout Charrette, joka auttaa keskittämään huomion tilojen sijaan itse käyttäjiin sekä kampuksella tapahtuviin toimintaprosesseihin.

Globaalit ympäristö- ja markkinamuutokset sekä yhä syvenevä digitalisaatio ovat sysänneet yhteiskuntamme ja työelämämme murrokseen, joka edellyttää niin yksilöiltä kuin organisaatioiltakin jatkuvaa muutokseen sopeutumista ja osaamisen kehittämistä. Alkanut murros muuttaa myös oppimisen ja opettamisen ekosysteemejä – työpaikoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tutustu opettamisen ja oppimisen tulevaisuuteen vaikuttaviin ilmiöihin oheisessa koosteessamme:

Ideascout Charrette palvelumuotoilulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä:

  • Varmistetaan tilojen käyttäjien ja asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen.
  • Tilojen toiminnallisuus ja tehokkuus paranevat samalla kun tilat vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita.
  • Yhteissuunnitelulla käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa tuotetaan rakennuttajille ja arkkitehdeille kustannustehokkaasti laadukkaammat käyttäjälähtötiedot kuin mitä perinteisellä hankesuunnittelulla saadaan aikaiseksi.
  • Poikkihallinnollinen ja käyttäjäryhmät huomioiva yhteistyö sitouttaa yhteiseen tavoitteeseen sekä nopeuttaa projektin läpimenoaikaa.
  • Osallistavat menetelmät lieventävät muutosvastarintaa integroitaessa olemassa olevia tiloja ja toimintaa.

 

 

"Parhaimmillaan Ideascout Charretten mahdollistama tilojen palvelumuotoilu on tehokasta ja ihmisläheistä toiminnan kehittämistä. Näin tiloissa toimivat pääsevät kehittämään myös työyhteisöään ja omia työtapojaan."

Pekka Ketola, Ideascout, palvelumuotoilija

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

"Eihän tällaista näkemysten kirjoa saada kerättyä ja käsiteltyä perinteisillä menetelmillä."

Kimmo Kautto, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Oppilaslähtöiset tilat inspiroivat vuorovaikutuksellista kielten opiskelua

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

Ainutlaatuinen suunnittelu tuottaa ainutlaatuisia oppimisympäristöjä

Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi