Ideascoutin markkinointi- ja uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

  • Henkilötietolain (523/99) 10 §
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Päivitetty 18.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ideascout Oy

2. Rekisterin nimi

Markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  • Pekka Ketola, Ideascout Oy
  • Osoite: Korkeakoulunkatu 6, Postinumero ja toimipaikka: 33720 Tampere
  • Puhelin: 050 5534783
  • Sähköpostiosoite: pekka@ideascout.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ideascout Oy käyttää markkinointi- ja uutiskirjerekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, henkilön edustama yritys tai organisaatio

Muut asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tapahtumailmoittautumisten, kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakas- ja yhteystyökontaktit sekä henkilökohtainen myyntityö. Henkilötietoja voidaan joskus ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Toiminta-ohjeet

Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota yhteyttä Ideascout Oy:n markkinointi- ja uutiskirjerekisterin yhteyshenkilöön.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.